Regulamin promocji

„Narzędzia za 1 zł”

 1. Organizatorem sprzedaży premiowej (dalej także jako: „Promocja”) pod nazwą „Narzędzia za 1 zł”, jest FERRODACH S.C. A.URBANOWICZ , M.ZDROJEWSKI, z siedzibą 55-040 Bielany Wrocławskie,
  ul. Wrocławska 32, NIP: 8961592141.
 2. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 03.02.2020 r do odwołania.
 3. Promocja będzie prowadzona w następujących punktach handlowych: Bielany Wrocławskie
  ul. Wrocławska 32 oraz Wisznia Mała ul. Wrocławska 30.
 4. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących na terytorium Polski działalność gospodarczą
  w zakresie dekarstwa. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od momentu złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do udziału w Promocji.
 6. Celem Promocji jest promowanie produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie sprzedaży tych produktów.

 

II CHARAKTER PROMOCJI

 1. Promocja polega na tym, że każdy Uczestnik, który dokona zakupu towarów handlowych oferowanych przez Organizatora, we wskazanych punktach handlowych, w ilości łącznej przekraczającej wskazaną w tabeli nr 1 wartość, będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie elektronarzędzi i narzędzi wskazanych przez Organizatora.

 
Tabela nr 1.

Produkt/Nagroda Ilość OKRES ROZLICZENIA Minimalna ilość zakupionych Towarów Handlowych (CENA SPRZEDAŻY Netto) Maksymalna WaRtość Katalogowa elektonarzędzi/narzędzi netto Cena promocyjna (netto)
Elektronarzędzie/narzędzia 1 rok kalendarzowy 50 000,00 zł 1 000,00  zł Elektronarzędzia +
100,00 zł narzędzia
1 zł
Elektronarzędzie/narzędzia 1 rok kalendarzowy 100 000,00 zł 1 500,00 zł
Elektronarzędzia +
150,00 zł narzędzia
1 zł
Elektronarzędzie/narzędzia 1 rok kalendarzowy 200 000,00 zł 2 000,00 zł
Elektronarzędzia +
200,00 zł narzędzia
1 zł
Elektronarzędzie/narzędzia 1 rok kalendarzowy 300 000,00 zł 2 500,00 zł
Elektronarzędzia +
250,00 zł narzędzia
1 zł
Elektronarzędzie/narzędzia 1 rok kalendarzowy powyżej 300 000,00 zł 5 000,00 zł
Elektronarzędzia +
250,00 zł narzędzia
1 zł

 

 1. Łączna wartość zakupów, o których mowa w pkt 1, liczona będzie w okresach roku kalendarzowego
  z zastrzeżeniem, że łączna wartość zakupów za rok 2020, liczona będzie od dnia ogłoszenia Regulaminu promocji na stronie internetowej Organizatora.

 

III PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI I ZASADY PROMOCJI

 1. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia
  o przystąpieniu stanowiącego integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy z uczestników Promocji może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Promocji.
 3. Uczestnik, który przystąpi do promocji, zobowiązuje się dokonać zakupu asortymentu oferowanego przez Organizatora we wskazanych w pkt. I Regulaminu punktach handlowych, o wartości netto liczonej wg cen sprzedaży, nie mniejszej niż wskazana dla wybranego wariantu z tabeli nr 1.
 4. Po zakończeniu roku kalendarzowego, w terminie 60 dni, Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do nabycia Narzędzi po preferencyjnej cenie, zgodnie z tabelą nr 1, to jest za 1,00 zł netto (cena promocyjna).
 5. Warunkiem zastosowania ceny promocyjnej, o której mowa w pkt. 4, jest zakup i zapłata przez Uczestnika, asortymentu oferowanego przez Organizatora, o wartości, o której mowa w tabeli nr 1.
 6. W przypadku nie zrealizowania przez Uczestnika zakupu stosownych wartości towarów handlowych, Uczestnik może zakupić Narzędzia, będące przedmiotem promocji, po cenach katalogowych.

 

IV PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Promocji jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika
  przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem w Promocji, a następnie bezzwłocznie usunięte.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym
  z Organizatorem w związku z Promocją. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa
  o ochronie danych osobowych.
 4. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie niezgodne z przepisami prawa
  o ochronie danych osobowych, Uczestnik będzie uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
  We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą wprowadzać zasad mniej korzystnych, ani pogarszających warunki Promocji, ani też wpływać na prawa nabyte w ramach Promocji.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi oświadczenie o przystąpieniu do promocji.

 

OŚWIADCZAM, ŻE:

1) Przystępuję do promocji „Narzędzia za 1 zł” organizowanej przez FERRODACH S.C. A.URBANOWICZ, M.ZDROJEWSKI, z siedzibą 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 32, NIP: 8961592141.

2) Otrzymałem Regulamin Promocji „Narzędzia za 1 zł” i akceptuję jego postanowienia.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

…………………………………….

Data i podpis Uczestnika

Odwiedzający stronę ma prawo do:
– wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego (GIODO).

Wycena dachu

Potrzebujesz wyceny?

Wpisz swój adres email lub numer telefonu, a my z chęcią pomożemy.

Wypełniając formularz, zgadzasz się na jednorazowe przetworzenie danych, w celu otrzymania zwrotnej informacji handlowej.